Gabatee Gamaa-gamana Herregi

Galmee barruu irratti gabatee tokko chala gamaa-gamana giddu lamaani herrega kolachuu nidandessa.

  1. Galmee barruu bani, gabatee lama saagi, kana booda gabatee lamanu irratti man'ee murasatti lakkoofsa barreessi.

  2. Gabatee tokko keesatti man'ee issa duwwaa irratti cuqaasi.

  3. F2 Dhibii

  4. Foormuulaa Kabalaa, faankishinii hojjechuu barbaadde galchi fakkeenyaaf, =SUM.

  5. Man'ee wara lakkoofsa offkeessatti qabaan cuqaasi, mallattoo idaatii (+) dhibii, kana booda man'ee garagaratti lakkoofsa offkeessatti qabattan cuqaasi.

  6. Galchi Dhibii.

Kabalaa Foormulaa

Galmee Barruu keessatti herregu

Galmee Barruu irratti Foormulaa Xaxamoo Herregi

Galmee barrutti bu'aa foormulaa herreguf maxxansi

Man'ee gabatee irratti walfaannee ida'amii herregi

Please support us!