Galmee Barruu irratti Foormulaa Xaxamoo Herregi

Foormulaa irratti dalaga durmurtaawaa fayyadamuu nidandessa, kana booda galmee barruu irratti bu'aa herrega saagi.

Fakkeenyaaf, gatii jiddugalee kan lakkoofsa sadii herreguf kan kannan gadi godhi:

  1. Galmee kessatti iddoo foormulaa saagu barbaadutti cuqaasi, kana booda F2 dhibii.

  2. sajoo Foormulaa cuqaasi, itti aansuun "Gidduu gala" tarree faankishinoota xiinannoo irraa filadhu.

  3. Lakkoofsa issa sadii wara haxaaroo sarjaan |) gargarba'aan barreessi,

  4. Enter Dhibii. Bu'aan akka dirree galmetti saagama.

Foormulaa gulaaluf, galmee dirree irratti lama cuqaasi.

Bu'aa Herrega Gabatee, Gabatee Garagara irratti Agarsiisu

Kabalaa Foormulaa

Galmee Barruu keessatti herregu

Galmee barrutti bu'aa foormulaa herreguf maxxansi

Man'ee gabatee irratti walfaannee ida'amii herregi

Gabatee Gamaa-gamana Herregi

Please support us!