Galmee barrutti bu'aa foormulaa herreguf maxxansi

Yoo barruun kee duratti foormulaa, fakkeenyaaf "12+24*2", LibreOfficeherrege, kana booda Kabala Foormulaa ittu hin fayyadamin, bu'aa foormulaa galmeetii maxxansa.

  1. Barruu kessatti foormulaa fili. Foormulaan lakkoofsaf ogeejjiilee qofa iddoo duwwaa ittu hin dabalaatin ofkeessatti qabu.

  2. Choose Tools - Calculate, or press +Plus Sign (+).

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

Please support us!