Halluuwwan Duubbee ykn Saxaatoo Duubbee Qindeessuu

Halluu dubee ykn saxxatto akka dubeetti barreessa LibreOffice keesatti wanta addaatiin qindeessu nidandessa.

Arfii Barrutti Duubbee Fayyadamuf

  1. Arfiilee fili.

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

Duubbee Keewwata Irratti Fayyadamuuf

  1. Qaree keewwataat irgee ykn Keewwatoota hedduu fili

  2. Keewwata - Dhangii fili.

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

To select an object in the background, hold down the key and click the object. Alternatively, use the Navigator to select the object.


Mara yookin Kutaa Gabatee Barruu Irratti Duubbee Fayyadamuu

  1. Galmee barruu gabatee keetii keessa qaree oolchi.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Fuula Caancalee Duubee irrati, halluu duubee ykn saxaatoo duubee fili

  4. Saanduqa Dhaaf keessaa, halluu fi saxaatoo keessaa man'ee ammee, tarree ammee ykn guutuumaa gabatee irratti fayyadamuu qabdu filadhu. Qaaqa banuu keetiin dura, yoo man'eewwan hedduu yk tarreewwan filatte, jijjiirami filannoo irratti fayyada.

tip

Sajoo Fayyadamuun, Kutaa Gabatee Barruu irratti Duubbee fayyadamu.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Please support us!