OfDhangi'aa fi OfiinSirreessaa Dhaamsuu

Durtiidhaan, LibreOfficen ofumaan dogongoroota qubeessuu beekamoo hedduu sirreesseetu, yemuu barreessuu, dhangeessaa hojii irra oolcha.

Tarree OfiinSirreessaa irra jecha haqu dhaaf

 1. Meeshaalee - Dirqalee OfiinSirreessaa filadhu.

 2. Caancala BakkaBuusi cuqaasi.

 3. Tarree OfiinSirreessaa keessaa, cimdi jechaa warra haqu barbaadduu fili.

 4. Haqi cuqaasi.

Bakkabuuinssa mallattoo waraabbii Dhaabuuf

 1. Meeshaalee - Dirqalee OfiinSirreessaa filadhu.

 2. Caancala Dirqaleewwan cuqaasi.

 3. Saanduqa filannoo(oota) "Baakkabuusi" haqi.

Himtii irratti qubee jalqabaa qubguddaaleessaa dhaabuuf:

 1. Meeshaalee – Dirqaalawwan OfSirreessaa fili.

 2. Caancala Dirqaleewwan cuqaasi.

 3. Saanduqa filannoo kan “Hima hundaaf qubee isa jalqabaa qubgudddeessi mirkaneessi.

Yeroo arfiilee sadee walfakkaataan barreessiitu, sarara fakkasaa dhaabuudhaaf:

LibreOffice ofumaan, yammuu arfiilee armaan gadii sadi barreessiitte, galchii gad-dhiibdu, sarara fakkasa: - _ = * ~ #

 1. Meeshaalee - Dirqalee OfiinSirreessaa filadhu.

 2. Caancala Dirqaleewwan cuqaasi.

 3. Clear the "Apply border" check box.

BarruuUfmaa Fayyadamuu

Barruu keessatti Sararoota Fakkasuu

Lakkoofsa Beekkamaa gabatee keessaa Banuun ykn dhaamsuun jijjiruu

Please support us!