OfDhangi'aa fi OfiinSirreessaa Dhaamsuu

Durtiidhaan, LibreOfficen ofumaan dogongoroota qubeessuu beekamoo hedduu sirreesseetu, yemuu barreessuu, dhangeessaa hojii irra oolcha.

Tarree OfiinSirreessaa irra jecha haqu dhaaf

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Caancala BakkaBuusi cuqaasi.

 3. Tarree OfiinSirreessaa keessaa, cimdi jechaa warra haqu barbaadduu fili.

 4. Haqi cuqaasi.

Bakkabuuinssa mallattoo waraabbii Dhaabuuf

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Caancala Dirqaleewwan cuqaasi.

 3. Saanduqa filannoo(oota) "Baakkabuusi" haqi.

Himtii irratti qubee jalqabaa qubguddaaleessaa dhaabuuf:

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Caancala Dirqaleewwan cuqaasi.

 3. Saanduqa filannoo kan “Hima hundaaf qubee isa jalqabaa qubgudddeessi mirkaneessi.

Yeroo arfiilee sadee walfakkaataan barreessiitu, sarara fakkasaa dhaabuudhaaf:

LibreOffice ofumaan, yammuu arfiilee armaan gadii sadi barreessiitte, galchii gad-dhiibdu, sarara fakkasa: - _ = * ~ #

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Caancala Dirqaleewwan cuqaasi.

 3. Clear the "Apply border" check box.

Please support us!