Naanna'aa fayyadamuudhaan Galmee Qiqindeessuu

You can move headings and subordinate text up and down in a document text by using the Navigator. You can also promote and demote heading levels. To use this feature, format the headings in your document with one of the predefined heading paragraph styles. To use a custom paragraph style for a heading, choose Tools - Chapter Numbering, select the style in the Paragraph Style box, and then double-click a number in the Levels list.

tip

Qaree barruu gara mataduree galmicha keessaa tokkotti ariitiidhaan siiqsuudhaaf, tarree Naanna'aa keessatti mataduricha lam-cuqaasi.


To dock the Navigator, drag the title bar to the edge of the workspace. To undock the Navigator, double-click its frame while holding the key.

Mataduree tokko Galmicha keessatti Oli ykn Gadi Siiqsuudhaaf

warning

Gulantaaleen mataduree hundi nannaa'aa keessatti mul'ifamuu isaanii mirkaneessi. Durtiidhaan gulantaaleen hundi ni mul'ifamu. Gulantaaleen mataduree mul'ifaman akkamitti akka jijjiiraman dhawata ilaali.


  1. On the Standard Bar, click the Navigator icon Icon navigator to open the Navigator.

  2. On the Navigator, click the Content Navigation View icon Icon Content Navigation View.

  3. Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

  1. Mataduree tokko, tarreeNaanna'aa keessaa, gara iddoo haaraati Harkisii

  2. Click a heading in the Navigator list, and then click the Promote Chapter Icon promote or Demote Chapter icon Icon demote.

note

To move the heading without the subordinate text, hold down while you drag or click the Promote Chapter or Demote Chapter icons.


Sadarkaa Mataduree tokko Oleessuu ykn Gadeessuu

  1. TarreeNaanna'aa keessaa mataduree filadhu.

  2. Click the Promote Level Icon promote level or Demote Level icon Icon demote level.

Lakkoofsa Sadarkaa Mataduree Agarsiisaame Jijjiiruuf

Click the Heading Levels Shown icon Icon heading levels, and then select a number from the list.

Please support us!