Guyyaa

Deetaa ammaa akka dirree tokkootti saaga. Dhangiin deetaa durtii fayyadamameera, garuu deetaan ofumaan hinhaaromne.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Field - Date


Yoo dhangii deetaa addaa tokko qindeessuu, yk deetaa ofumaan haaromee qabaachuu barbaaddee, ajajaa dirree tokko saaguuf Saagi - Dirreewwan - Kabiroo filadhu, akkasuumas qindaa'ina barbaaddu qaaqa Dirreewwan keessatti tolchi. Dhangiin dirree deetaa jiraanii yeroo barbaaddeeti akka fooyya'uu danda'uuf, Gulaali - Dirreewwan filadhu.

Please support us!