Saagi

Kamshaan goodayyaawwan, saxaatoo, gabateewwan, akkasuumas wantawwan kabiroo saaguudhaaf, faankishinii hedduu of keessaa qaba.

faankishiniiwwan kanaan gadii filachuu nidandeesa:

Gabatee

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Sajoo

Gabatee

Kutaa

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

Kutaa

Goodayyaa Hujeekaan Saagi

Bakka ati galmee keessatti harkisuu dandeessu, goodayyaa tokko fakkasa. Lakkoofsa tarjaawwanii goodayyaadhaaf filachuuf, xiyya isa sajoo itti aanee jiru chuqaasi.

Icon Insert Frame

Hujeekaan Goodayyaa Saagi

Goodayyaa Bololi'aa

Goodayyaa bololi'aa galmee ammee keessatti saaga. Goodayyaawwan bololi'aan qabeentoota faayilii biroo agarsiisuuf galmeewwan HTML keessatti fayyadu. Gooayyaawwan bololi'aan Naanneessaa 4.x. tiin hin deeggaramne.

Icon Floating frame

Gooddayyaa Bololi'aa

Miiljaalee Takkaan Saagi

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Sajoo

Takkuumaan Miiljalee Saagi

Ibsa dabalataa Takkaan Saagi

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Sajoo

Takkuumaan Ibsa Dabalataa Saagi

Yaadannoo

Qubannoo qaree ammee irraatti yaadannoo saaga.

Toorbarruu

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon

Toorbarruu

Faayilii

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Sajoo

Text from File

BarruuUfmaa

BarruuUfmaa uumaa, gulaala, saaga. Akka BarruuUfmaatti barruu dhangeeffame, barruu saxaatoo waliin, gabateewwan fi dirreewwan kuusuu ni dandeessa. Atattammaan BarruuUfmaa saaguuf, BarruuUfmaa galmee kee keessatiif qaxxaamura barreessiitii, kana booda F3 dhiibi.

Arfii Addayaa

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Arfii Addaa

Dirroota Saagi

Qubannoo qaree ammee irraatti dirree saaga.

Sajoo

Dirreewwan Saagi

Too'annoota

Sajoon Too'annoolee kamshaa meeshaalee unkaa haasoo uumtu waliin bana.

Icon

unkaa too'annoowwanii

Faayila irra

Inserts an image into the current document .

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video

Foormulaa

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

Foormulaa

Taattoo

Icon Chart

Taattoo

Wanta OLE

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Wanta OLE

Kasaa Saagi

Qubannoo qaree ammaatti kasaa yk qabeentaa saaga.

Galfata

Barruu filatamaa akka galfata qabeentoota kasaa yk gabateetti mallatteessa.

Sajoo

Galfata

Please support us!