Tuqaalee xiqqaa waliin Gadi siqsi

Keewwatawwan qabxii xixiqqaa maraa waliin gara gadii keewwata duraaniitti siqsa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.

Icon Move Down with Subpoints

Tuqaalee xiqqaa waliin Gadi siqsi

Please support us!