Tuqaalee xiqqaa waliin Ol siqsi

Keewwatawwan qabxii xixiqqaa waliin gara olii keewwata duraaniitti siqsa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.

Icon Move Up with Subpoints

Tuqaalee xiqqaa waliin Ol siqsi

Please support us!