Sadarkaa Tokko Akeeki xiqqaa Wajjin guddisuu

Keewwatawwan qabxii xixiqqaa waliin lakkaawwii sadarkaa tokko ol baasa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.

Sajoo

Sadarkaa Tokko Akeeki xiqqaa Wajjin guddisuu

Please support us!