Sadarkaa Tokko Akeeki xiqqaa Wajjin Gadbuusii

Keewwatawwan qabxii xixiqqaa waliin sadarkaa tokko gadbuusa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.

Sajoo

Sadarkaa Tokko Akeeki xiqqaa Wajjin Gadbuusii

Please support us!