Gabaatee: Dhaabii, Gitaa

Yoo haalataan kun ka'aa tahe, jijjiiramii sarara tokko fi/yk tarjaa irraa guutuummaa hammamtaa gabatee dhiibbessa.

Icon Table: Fixed, Proportional

Gabaatee: Dhaabii, Gitaa

Please support us!