Gabatee: Dhaabii

Yoo haalataan kun ka'aa tahe, jijjiiramii sarara tokko fi/yk tarjaa irraa sararawwan yk tarjaawwan gafataman qofaa dhiibbessa.

Icon Table: Fixed

Gabatee: Dhaabii

Please support us!