Tarree Teessoolee Filadhu

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

Ida'i

Faayilii kuusa deeta teessoole of keessa qabaan akka tarree teessootti fayyadamuu barbaadduu fili. Yoo faayiliin gabatee tokko caaluu of keessa qabaatee, qaaqaGabatee Filadhu bana.

uumi

Qaqaa iddoo tarree teessoo haraa itti uumuu dandeessuTarree Teessoo Haaraasiif bana.

Gingilchaa

Opens the Gingilchaa Durtii Qaaqa iddoo atti tarree teessootti fudhataa arguu mul'isu barbaadduu gingilchaa fayyadamtuudha.

Gulaali

Iddoo tarree teessoo filaatamee itti gulaaltuu qaqaaTarree Teessoo Haaraa bana.

Gabatee Jijjiiri

Qaqaa iddoo gabatee kabiirroo makiinsa ergannoof filu dandeessuSelect Table bana.

Please support us!