Galfata Barbaadi

Searches for a record or recipient in the mail merge address list.

Barbaadi

Jecha barbaacha saagi.

Keessaa qoofa barbaadi

Barbaaduu dirree deeta tokko dhowwaatti murteesa.

Select the data field where you want to search for the text.

Barbaadi

Kuusaa itti aanuu issa barruu barbaadduu of keessa qabuu agarsiisaa.

Please support us!