Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Address Block Position

Gubbaa irraa

Garee teessoof qaree olii akkasumaas fuulaa qaree oliif iddoo hammaam akka dhistu galchi.

Qama barruutti hiriirsi

Goddayyaa garee teessoo mudanaa fuulaa gara bitaa of keessaa qabaan hirirssa.

Bitaa irraa

Garee teessoof qaree bitaa akkasumaas fuulaa qaree bitaaf iddoo hammaam akka dhistu galchi.

Salutation Position

Ol

Yooyoo ol siqsa.

Gad

Yooyoo gad siqsa.

Preview area

Provides a preview of the salutation positioning on the page.

Guddisi

Duraargii fuulaaf gudisttuu filadhu.

duraargii oliif gad siqsuf ajajoota bafattaa halqara irraa fayyadami.

Press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!