Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Ergaan-e kun yooyoo of keessaa qabaachuu qaba

Yooyoo ida'a.

Yooyoo dhuunfaa saagi

Yooyoo dhuunfaa ida'a. Yooyoo durtii fayyadaamuuf, saanduqa filannoo kana haqi.

Dubartii

Fudhataa dhiiratiif yayyoo kan ofii keetii filadhu.

Haaraa

Qaaqa fudhataa dhiiratiifYooyoo Maamiloo bana.

Dhiira

Fudhataa dhiiratiif yayyoo kan ofii keetii filadhu.

Haaraa

Qaaqa fudhataa dhiiratiifYooyoo Maamiloo bana.

Maqaa dirree

Maqaa dirree kan teessoo dirree kuusa deeta odeeffannoo saala of keessa qabuu filadhu.

Gatii dirree

Gatii dirree isa saala fudhataa agarsiisuu filadhu.

Yooyoo waliigalaa

Yooyoo durtii isa yammuu yooyoo dhuunfaa hinifteessiin hafe fayyadamtu filadhu.

Durargii

Durargii yooyoo agarsiisa.

Dirreewwan Firomsi

Qaaqa Dirreewwan Firoomsi bana.

(Qabduuwwan sakkatta'i)

Duraargii odeeffannoo isa duraanii yk kaassaa deetaa itti aanuu banuuf qabduu sakkatta'ii fayyadami.

Next step: Mail Merge Wizard - Adjust layout

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!