Gargaartuu Makiinsa Ergannoo - Olkaa’I, maxxansiif ergi

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Sajoo Yaaddannoo

The Mail Merge wizard opens to this page if you start the wizard in a text document that already contains address database fields. If the wizard opens directly to this page, the Select Address List button is called Select Different Address List.


Sajoo Yaaddannoo

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for email messages.


Select Address List

Qaaqa Tarree Teessoo Fili teessoowwaniif, bakka madda deetaa filachuu, teessoowwan haaraa ida'uu, ykn tarree teessoo haaraa keessatti barreessuu itti dandeessuu bana.

Sajoo Ofegannoo

Yommuu kuusaawwan tokko tokko kanneen makiinsa ergannoo keessatti fayyadan wardii Calc keessatti gulaaltu, jijjiiramoonni kunneen makiinsa ergannoo keessatti hin mul'atan.


Galmeen kun garee teessoo ofkeessaa qabaachuu mala

Garee teessaa galmee makiinsa ergannootti idaa'a.

Teessumaa garee teessoo isa fayyadamuudhaaf barbaaddu fili.

Sajoo Ofegannoo

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


Sararawwan dirreewwan duwwaa tahaan gadqaba

Teessoo keessaa sararawwan duwwaa akka hafu dandeessisi.

Dabalata

Qaaqa Garee Teessoo Fili bana.

Dirreewwan Firomsi

Qaaqa Dirreewwan Firoomsi bana.

Sajoo Ofegannoo

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(Qabduuwwan sakkatta'i)

Duraargii odeeffannoo isa duraanii yk kaassaa deetaa itti aanuu banuuf qabduu sakkatta'ii fayyadami.

Next step: Mail Merge Wizard - Create salutation

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!