Endnote Settings

Dhangeessa ibsadabalataawwanii ifteessa. Dirqalaawwan jiran, akaaku lakkaawwii ibsadabalataa fi akkaataa fayyadama isaanii, tahu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Caancala Meeshaalee - Miiljaleewwan - Miiljaleewwan filadhu


LakkawwiiOfiinii

Lakkaawwii

Select the numbering scheme that you want to use.

Filannoo

Ibsa

1, 2, 3

Lakkoofsawwan Arabaa

A, B, C

Qubee guguuddaa

a, b, c

QubeeXixiqqaa

I, II, III

Lakkoofsawwan Roomaa (xixiqqaa)

i, ii, iii

Lakkoofsawwan Roomaa (xixiqqaa)

A,... AA,... AAA,...

Lakkaawwii, haala, aabaatiin qubee xixiqqaa waliin qindeessuu. Galfata 26 warra jalqabaa booda, lakkaawwichi "aa" irratti deebi'ee eegala

a,... aa,... aaa,...

Lakkaawwii, haala, aabaatiin qubee xixiqqaa waliin qindeessuu. Galfata 26 warra jalqabaa booda, lakkaawwichi "aa" irratti deebi'ee eegala


Irraa eegali

Lakkoofsa ibsadabalata jalqabaa galmicha keessatti galchi. Kun faayida qabeessa kan tahu, yoo lakkaawwii ibsadabalata sanaa akka galmee tokkoo ol walitti guduunfu barbaade dha.

Dura

Barruu isa, lakkoofsa ibsadabalataa fulduratti mul'isuu barbaaddu, barruu yaadannoo keessatti galchi. Fakkeenyaaf, "dabal: 1" mul'isuuf, "dabal: " barreessi.

Booda

Barruu isa, lakkoofsa ibsadabalataa boodatti mul'isuu barbaaddu, barruu yaadannoo keessatti galchi. Fakkeenyaaf, "1)" mul'isuuf, ")", barreessi.

Akkaataawwan

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Keewwata

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Fuula

Select the page style that you want to use for endnotes.

Naannoo barruu

Select the character style that you want to use for endnote anchors in the text area of your document.

Naannoo Ibsa Dabalataa

Select the character style that you want to use for the endnote numbers in the endnote area.

Please support us!