Qindaa'inoota Miiljalee/Yaadadabalataa

Ijaarsa agarsiissaa, Miiljaleewwanii fi ibsadabalataawwaniif ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Meeshaalee - Jalaantoota filadhu


Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Endnote Settings

Dhangeessa ibsadabalataawwanii ifteessa. Dirqalaawwan jiran, akaaku lakkaawwii ibsadabalataa fi akkaataa fayyadama isaanii, tahu.

Please support us!