Lakkaawwii

Dhangii lakkoofsa fi sadarkaa, lakkaawwii boqannaaf galmee ammaa keessatti ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Sadarkaa

Click the outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for paragraph style, to all the levels, click "1-10".

Lakkaawwii

Specify the formatting for the selected outline level.

Akkaataa Keewwataa

Select the paragraph style that you want to assign to the selected outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Lakkoofsa

Select the numbering scheme that you want to apply to the selected outline level.

Filannoo

Ibsa

1, 2, 3, ...

Lakkoofsawwan Arabaa

A, B, C, ...

Qubee guguddaa

a, b, c, ...

Qubee xixiqqaa

I, II, III, ...

Lakkoofsawwan Roomaa (guguuddaa)

i, ii, iii, ...

Lakkoofsawwan Roomaa (xixiqqaa)

A,... AA,... AAA,...

Lakkaawwii abaacaa qubee gurguddaaa walfakataa wajjin,Essaa lakkoofsii qubee sadarkaa boqonaa agarsissuu.fakkeenyaaf, lakkoofsi lamafaa sadarka sadafaa irraa jirru"BBB".

a,... aa,... aaa,...

Lakkaawwii abaacaa qubee xixiqqaa walfakataa wajjin,Essaa lakkoofsii qubee sadarkaa boqonaa agarsissuu.fakkeenyaaf, lakkoofsi sadafaa sadarka lamaffaraa irraa jirru"cc".

Homaa

Mallattoon lakkaawwii hinjiru. Arfii yk mallattoo dirreewwan Foo'aa keessaa, jalqaba sarara lakkoofsifame irratti mul'ata.


Akkaataa Arfii

Select the character style of the numbering character.

Sadarkaalee xixiqqoo agarsiisi

Lakkoofsa sadarkaawwan toorii isa lakkaawwii boqonnaa keessatti dabaltu fili. Fakkeenyaaf, sadarkaawwan sadii kan lakkaawwii boqonnaa agarsiissuudhaaf, "3" fili: 1.1.1

Dura Gargareessaa

Barruu isa, lakkoofsa boqonnaa fulduratti mul'isuu barbaaddu, barruu yaadannoo keessatti galchi. Fakkeenyaaf, "Boqonnaa: 1" mul'isuuf, "Boqonnaa: " barreessi.

Booda Gargareessaa

Barruu isa booda lakkofsa boqonnaa galchi. Fakkeenyaaf, "1." mul'isuuf, (.) barreessi.

Irraa eegali

Lakkoofsa isa akka lakkaawwii boqonnaatti lamkaasuu barbaaddu galchi.

Please support us!