Gabatee Addabaasi

Bakka qubaannoo qareetti gabatee ammaa, bakka lamatti addabaassa. Maadhee gabatee tokko irra mirga-cuqaastee, ajaja kana keessa seenuu nidandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Table - Split Table.


Haalata

Mataduree garagalchi

Includes the first row of the original table as the first row of the second table.

Mataduree maamiloo (haalata fayyadami)

Inserts a blank header row in the second table that is formatted with the style of the first row in the original table.

Mataduree maamiloo

Inserts an additional blank row in the second table.

Matadureen hinjiru

Splits the table without copying the header row.

Sajoo Ofegannoo

Yammuu gabatee warra foormulaawwan of keessaa qaban addabaastuu, foormulaawwanii dhiibbeefamuu danda'u.


Please support us!