Haala

Bakka kanatti, akkaataalee otoolaaf haaloota qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


Akaataawwan otoolaa, akkaataawwan keewwata warra haalqara irratti huundaa'uun amaloowwan adda addaa qabanii dha. Erga aaltokko qinda'ee, amalawwan otoolaa kan akkaataa otoolaa jijjiiruu hindandeessu.

LibreOffice amalawwan keewwata kan akkaataawwan otoolaa kanaan gaddii fayyadama (jechawwan yabbuu matadureewwan kan dirreewwan qaaqa): Yoo keewwatii tokko akkaataa otoolaan Context that has an Akkaataa Fayyadamaa keessatti dhangeefame, kana booda otoola sana irra Akkaataa Keewwata fayyadama. Yoo Halqara itti akkaataa hinkoronyate, amalawwan akkaataa otoolaa keessatti qinda'ee fayyadama. Fakkeenyootii kanaan gaddii firoomina kana ibsa:

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Define a new Paragraph Style by choosing New in the Styles window, and selecting all the paragraph properties that you want for your business letter in the Paragraph Style dialog. Name this style "Business letter".

  3. Kana booda, caancala Condition cuqaasi, Akkaataa Keewwataa haaraa akka akkaataa otoolatti qindeessuuf, dirree Akkaataa otoola fili.

  4. Halqara keessaa, galfata irraantoo fili, Akkaataawwan Keewwataa jalatti ammoo, irraantoo xalayyaa bunaqaa kee keessaatiif akkaataa fili; fakkeenyaaf, durtiin "Irraantoo" Akkaataa Keewwataa. Akkasuumas akkaataa kee filuu nidandeessa.

  5. Halqaratti Akkaataawwan Keewwataa galfata filatame sanduuqa tarree Akkaataawwan Keewwataa keessa lama-cuqaasuun, yk Fayyadami fayyadamuun hojjii irra olchuu nidandeessa.

  6. Qaaqa Akkaataa Keewwata cufuudhaaf, OK cuqaasi, kana booda keewwatoota mara xalayyaa bunaqaa kee keessaa, irraantoo dabalatte "Xalayyaa Bunaqaa" isa haaraa Akkaataa Keewwataa otoolaa waliin dhangeesi. (Yammuu irraantoo keessa cuqaastuu, Akkaataawwan Mara agarsiissuu qabaachuu sirra jira, yk tarree akkaataa keessaa Akkaataawwan Maamiloo akkaataa xalayyaa bunaqaa haaraa fayyadamuu qabda.

Barruun irraantoo amma amalawwan isa ati Akkaataa Keewwata Irraantoo keessatti ifteessitte qaba, kutaan galmee kabiroo ammoo, amalawwan xalayyaa bunaqaa Akkaataa Keewwata otoolaa keessatti qinda'ee qaba.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


Halqaratti Akkaataa Keewwataa kan fayyaduu yammuu dhangiiwwan ka biroo (RTF, HTML, k.k.f) alergduudha.

Akaataa Otoola

Akka akkaataa otoola tokkootti akkaataa haaraa tokko qindeessuuf, sanduuqa kana mirkaneesi.

Halqara

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

Bakka kanatti, halqarichaaf tarree kan Akkaataawwan Keewwata mara fayyadamaa argu nidandeessa.

Paragraph Styles

Halqarichatti tarreen kan Akkaataawwan Keewwata maraa wari ramadamuu danda'aan sanduuqa tarree keessatti walitti qabamu.

Gareewwan Haalata

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Maqaa

Hika

Ofumaa

Halqara ammaatti akkaataalee isa qajeelaa agarsiissa.

Akkaataawwan Mara

Akaakuu akkaataa ka'aa dhaaf, akkaataalee mara agarsiissa.

Akkaataawwan Fayyadamaa

Galmee ammaa keessatti fayyadamaa akkaataalee (kan Akaakuu filatamee) agarsiissa.

Haalata Mammiloo

Akaakuu akkaataa filatamee keessatti akkaataalee hiika fayyadamaa agarsiissa.

Akkaataawwan Arfii

Barruuf Akkaataawwan dhangeessuu agarsiissa.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Akkaataawwan Tarree

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Akkaataawwan Kasaa

Kasaaleef akkaataalee dhangeessuu agarsiissa.

Special Styles

Akkaataawwan dhangeessuu; irraantoota, jalaantoota, ibsoota dabalataa, gabateewwan, akkasumas ibsadureewwanii agarsiissa.

Akkaataawwan HTML

Galmeewwan HTMLf tarree akkaataalee tokko agarsiissa.

Akaataawwan Otoola

Akkaataawwan otoola hiika fayyadamaa agarsiissa.

sadarkaawa

Tarree sadarkaawaa tokko keessaa akkaataalee akkaakuu filatame keessatti agarsiissa. sadarkaa xiqqaa tokko keessatti akkaataalee mul'isuuf, maqaa sadarkaa xiqqaatti isa aanee jiru mallattoo idaatii (+) irra cuqaasi.


Haqi

Akkaataa filatameef halqara ammaa ramadame haquu yoo barbadde iddoo kana cuqaasi.

Ramadi

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!