Akkaataa Arfii

Iddoo kanatti, haalata bocquu tokko uumuu nidandeessa

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for Character Styles).


Gurmeessaa

Haalata filatameef dirqaalalee qindeessi.

Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.

Galteewwan Bocquu

Specify the font effects that you want to use.

Highlighting

Applies the current highlight color to the background of a character style or text selection.

Gargaarsa Afaan Eeshiyaa

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Teessuma Eeshiyaa

Dirqaalawwa sarara dachaadhaaf afaanota Eeshiyaatiif barreessuu qindessa Arfiilee barruu kee keessaa fili,ittansuu dhaan ajaja kana fili.

Haaromsi

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Waaltina

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Osoo durtiiwwan irra deebi'anii hin naqamiin dhugoomsi hin mul'atu.


Please support us!