Bal'ina Guutolaa

Ofumaan bal'inawwan tarjaa qabeentoota maadheetti walsimsu mijeessa. Gabatee keessatti bal'ina tarjaa tokko jijjiiruun, bal'ina tarjaawwan kabiroo irratti dhiibee hinuumu. Bal'inii gabatee, bal'ina fuulaa chaaluu hindanda'u.

Jijjiiramii maadhee filatame qofa irratti dhiibee uuma. Yoo maadhee walduukkaa filattee, maadhee hedduu walitti aanan mijeessuu nidandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Table - Autofit - Optimal Column Width.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Column Width

Yabbina Tarjaa Sireesa


Please support us!