Tarjaa

Bal'na tarjaawwanii, yk fili, saagi, akkasuumas tarjaawwan haqi, qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

In the context menu of a cell, choose Column.


Yabbina...

Bal'na tarjaa(wwan) filatamee jijjiira.

Yabbina mijuu

Ofumaan bal'inawwan tarjaa qabeentoota maadheetti walsimsu mijeessa. Gabatee keessatti bal'ina tarjaa tokko jijjiiruun, bal'ina tarjaawwan kabiroo irratti dhiibee hinuumu. Bal'inii gabatee, bal'ina fuulaa chaaluu hindanda'u.

Distribute Columns Equally

Yabbina tarjaa filamee tarjaa isa baay'ee yabbuu ta'e waliin filannoo keessatti sirreessa. Yabbina waliigalaa gabatee yabbina fuulaa caaluu hin qabu.

Filadhu

Tarjaa isa qaree of keessaa qabu fila.

Saagi...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Haqi

Gabatee irraa tarjaa(wwan) filataman haqa.

Please support us!