Tarjaa

Bal'na tarjaawwanii, yk fili, saagi, akkasuumas tarjaawwan haqi, qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

In the context menu of a cell, choose Column.


Yabbina...

Bal'na tarjaa(wwan) filatamee jijjiira.

Optimal Column Width

Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Filadhu

Tarjaa isa qaree of keessaa qabu fila.

Saagi...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Haqi

Gabatee irraa tarjaa(wwan) filataman haqa.

Please support us!