Hojjaa Guutolaa

Hojjaa torraa qabeentoota man'eewwanitti firoomsuudhaaf, ofumaan qindeessa. Kuniisi ijaarsa durtii kan gabateewwan haaraatti.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Table - Autofit - Optimal Row Height.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Row Height

Hojjaa Tarree Guutolaa


Sajoo Yaaddannoo

Dirqalii kun kan jiraatu, yoo gabateen tarree tokko, hojjaa dhaabii tokko waliin qabaatte qofa.


Please support us!