Eegii

Qabeentoota man'eewwan filatamanii, haaromuu irraa hayyisa.

Ajaja kana bira gahuuf...

In the context menu of a cell, choose Cell - Protect.


Sajoo Yaaddannoo

Yammuu qareen man'ee dubbisqofaa keessa tahu, yaadannoon Kabala Haalojii irratti mul'ata.


Hayyisa man'ee haquudhaaf, man'ee (wwan) fili, kana booda Dhangi'i - Man'ee - Hayyisa Haqi filadhu.

Please support us!