Tarjaawwan

Amalawwan bal,ina tarjaa ifteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Table - Properties - Columns tab.


Bal,ina tarjaa amanfadhuu

Reduces or increases table width with modified column width. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

Gitaan tarjaawwan mijeessi

If possible, change in column width will be equal for each column. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

Iddoo hafuu

Displays the amount of space that is available for adjusting the width of the columns. To set the width of the table, click the Table tab.

Bal'na tarjaa

Gabateedhaaf bal,ina tarjaa ifteessi.

Bal'na tarjaa

Tarjaadhaaf, bal'ina barbaaddu galchi.

Xiyya Bitaa

Tarjaawwan gabatee, bitaa tarjaa ammaatti argamuu agarsiissa.

Xiyya Mirga

Tarjaawwan gabatee, mirga tarjaa ammaatti argamuu agarsiissa.

Gabatee Cuqoo Fayyadamuun, Gabateewwan Gulaaluu

Please support us!