Gabaee

Gabatee filatamaaf, dirqalaawwan hamamtaa, qubannoo, hiriiraa, addaan fageenyaa ifteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Table - Properties - Table tab.


Amalawwan

Maqaa

Gabateedhaaf maqaa dhokataa tokko galchi. Maqaa kana akka gabatichi Naanna'aa keessaa atattaammaan argattu itti fayyadamuu nidandeessa.

Bal'ina

Bal'na gabatichaa galchi. Sanduuqnii filannoo kun kan jiraatuu, yoo dirqali Ofumaa, iddoo Hiriira keessatti hinfilatamne qofa.

Fira

Bal'na gabatichaa kan bal'ina fuulaa akka dhibbeentaa tokkootti agarsiissa.

Hiriira

Dirqalaawwan hiriiraa gabaticha filatameef qindeessi.

Ofumaa

Surdalaan gabatee, gara bitaa fi gara mirgaa muudanawwan fuulaatti bal'isa. qindaa'ini kun gabateewwan galmeewwan HTML keessaatiif fudhatamma qaba.

Bitaa

Qaree bitaa gabatee muudana fuulaa bitaatti hiriirsa.

Muudana bitaa

Qaree bitaa gabatee gara galumsa isa ati saanduqa Bitaa iddoo Addaan fageeyna keessatti galchitte hiriirsa.

Mirgaa

Qaree mirga gabatee muudana fuulaa mirgaatti hiriirsa.

Wiirta'aa

Fuula irratti gabatee sardalaan wiirtessa.

Hujeeka

Gabatee, gatiiwwan iddoo sanduuqawwan Bitaa fi Mirga keessaa Addaan fageenya keessaa irratti huundaa'uun ofumaan hiriirsa. LibreOffice ofumaan bal'ina gabaticha heerega. Yoo barbaadde dirqala bal'ina tarjaa filachuun, mata mataa isa ifteessuu nidandeessa.

Addaan Fageegna

Bitaa

Hamma iddoo duwwaa qarree mirga mudana fuulaa fi qaree barruu gidduutti dhiisuu feetu galchi. Dirqalii kun, yoo Ofumaa yk dirqalii Bitaa, iddoo Hiriira keessaa filatamee, jiraachuu hindanda'u.

Mirgaa

Hamma iddoo duwwaa qarree mirga mudana fuulaa fi qaree barruu gidduutti dhiisuu feetu galchi. Dirqalii kun, yoo Ofumaa yk dirqala Mirga, iddoo Hiriira keessaa filatamee, jiraachuu hindanda'u.

Ol

Hamma iddoo duwwaa qarree gubbaa gabatee fi barruu qaree gubbaa gabatee gidduutti dhiisuu feetu galchi.

Gad

Hamma iddoo duwwaa qarree gadii gabatee fi qaree barruu gadii gabatee gidduutti dhiisuu feetu galchi.

Sajoo Qaxxee

To insert a paragraph before a table at the beginning of a document, header or footer, place the cursor before any content in the first cell, and then press +Enter.


Amala

Kallatti barruu

Keewwata teessuma barruu walxaxxaaf (CTL) kallattii barruu ifteessi. Amali kun kan jireessu yoo deegarsi teessumni barruu walxaxxaan dandeessisame qofa.

Please support us!