Maakroo

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert/Format - Image - Properties - Macro tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro tab.

Choose Tools - AutoText - AutoText (button) - Macro.

Choose Tools - ImageMap - open context menu Macro.

Choose Format - Character - Hyperlink tab - Events button.


Mudata

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

Gabateen kanaan gadii akaakuuwwan wanta fi mudatoota isa maakroo tokko ceesistuu danda'u tarreessa:

Mudata

Kakaastu mudataa

Wanta OLE

Image

Goodayyaa

BarruuUfmaa

Bal'ina CalaqqeBarruyyaa

Geessituu

Wanta mirkaneesi

Wantaa filatame

βœ“

βœ“

βœ“

Hantuuteen wanta irra

Akeektuun hantuutee wanticha irra deema

βœ“

βœ“

βœ“

βœ“

βœ“

Geessituu Ceesisi

Geessituu inni wantatti ramadame cuqaasameera

βœ“

βœ“

βœ“

βœ“

Hantuuteen wanta dhiisa

Akeektuun hantuutee wanticha irra deemuu dhaba

βœ“

βœ“

βœ“

βœ“

βœ“

Image loaded successfully

image is loaded successfully

βœ“

Image loading terminated

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

βœ“

Could not load image

image is not successfully loaded

βœ“

Arfiiwwan naqaa alfaa

barruun naqameera

βœ“

Arfiiwwan naqaa alfaalaa

Arfiiwwann maxxansalaa, kuniis caancalootaa fi citii sararaa galaniiru

βœ“

Hammamtaa goodayyaa jijjiiri

Hammamtaan goodayyaa jijjiirmeera

βœ“

Goodayyaa siqsi

goodayyaan siqeera

βœ“

BarruuUfmaa saaguu keen dura

BarruunUfmaa hinsaagamiin dura

βœ“

BarruuUfmaa saaguu keen booda

BarruunUfmaa hinsaagamiin booda

βœ“


Sajoo Yaaddannoo

Mudatawwanii warri too'annaa goodayyaawwan keessatti koronyateef, Amalawwan Too'annaa yk Amalawwan Irra ilaali.


Assigned Action

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

Goodayyaawwanii mudatawwan tahaan dalagaa tokkotti akka siif walqabsiiftuuf hayyamu, kuniis akka mudatichii Barreessaa LibreOfficen ykn dalagaan eeggamu murteessa. Oddeefaannoo itti dabaalataatiif Gargaarsa Bu'uraa LibreOffice daawwadhu.

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

Ramadi

Assigns the selected macro to the selected event.

Haqi

Removes the macro assignment from the selected entry.

Please support us!