Rogayyaa Gulaalaa

Rogayyaan kan wanta filatamee jijjiira. LibreOffice n rogayyaa, yammuu dirqalaawwan wantaadhaaf, maraa barruu murteessuu fayyadama.

Durargii rogayyaa agarsiissa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Wrap - Edit Contour.


Fayyadami

Rogayyaa, wanta filatametti fayyadama.

Sajoo

Fayyadami

Workspace

Rogayyaa maamiloo haqa. Bakka kana cuqaasiitii, kana booda naannoo durargii keessa cuqaasi.

Sajoo

Workspace

Filadhu

Akka ati rogayyaa filachuu dandeessuuf, haalata filannoo jijjiira.

Sajoo

Filadhu

Golsirroo

Bakka ati durargii wanta keessatti harkistuu, rogayyaa golsirroo tokko fakkasa. arfakkuu tokko fakkasuudhaaf, yammuu harkistuu, Shift diibi.

Sajoo

Golsirroo

Luulloo

Bakka ati durargii wanta keessatti harkistuu, rogayyaa luggee tokko fakkasa. Geengoo tokko fakkasuudhaaf, yammuu harkistuu, Shift diibi.

Sajoo

Luulloo

Rogaddee

Rogayyaa cufaa keeyatawwan sarara loomaa of keessaa qabu fakkasa. Bakka akka Rogaddee irraa eegaluu barbaaddu cuqaasi, keeyata sarara tokko fakkasuuf harkiisi. Xumuura keeyatawwan sarara qindeessuuf deebisi cuqaasi, keeyatawwan sarara rogaddichaa qindeessuuf, cuqaasuu itti fufi. Rogaddee fakkassuu xumuuruudhaaf, lam-cuqaasi. Rogaddeen akka digirii 45 irraa akka hinsochooneef, yammuu cuqaastuu Shift gad-dhiibi.

Sajoo

Rogaddee

Tuqaalee Gulaali

Boca rogayyaa jijjiiruu sidandeesiissa. bakka kana cuqaasi, kana booda qabannoota rogayyaa harkisi.

Sajoo

Tuqaalee Gulaali

Tuqaalee Siqsi

Akka ati boca rogayyaa jijjiiruu dandeessuuf, qabannoota rogayyaa harkisuu sidandeesiissa.

Sajoo

Tuqaalee Siqsi

Tuqaalee saagi

Qabannoota isa boca rogayyaa harkistee jijjiiruu sidandeesiissu saaga.

Sajoo

Tuqaalee saagi

Tuqaalee Haqi

Qabxii, toorii rogayyaa irraa haqa. Bakka kana cuqaasi, kana booda qabxii isa akka haqamu barbaaddu irra cuqaasi.

Sajoo

Tuqaalee Haqi

OfiinLakkaa'a

Ofumaan, rogayyaa naannoo wantichaa isa gulaaluu dandeessu fakkasa.

Sajoo

OfiinLakkaa'a

Gaabbi

Gocha dhumaa waljijijiira.

Sajoo

Gaabbi

Irradeebi'i

Gochaa ajaja Gaabbi isa dhumaa waljijijiira.

Sajoo

Irradeebi'i

Kabala Halluu

Qaama kan suurxiqqoo warra halluunsaanii walfakkaatan fila. Bakka kana cuqaasi, kana boosa halluu suurxiqqoo keessaa cuqaasi. Hagamtaa halluu isa filatamee guddisuudhaaf, gatii isa saanduqa Obsii keessaa guddisi.

Sajoo

Kabala Halluu

Obsii

Obsii halluu, coccobsaa agartuutiif akka dhibbeentaatti galchi. Hagamtaa halluu isa coccobsaa agartuutiin filamee guddisuudhaaf, dhibbeentaa ol'aanaa tokko galchi.

Please support us!