Akaakuu

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Image - Properties - Type tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Type tab.

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab.


Hammamtaa

Bal'ina

Enter the width that you want for the selected object.

Fira

Yabbina wanta filatamee, kan yabbina bal'ina barruu fuulaa akka dhibbeentaatti herreega.

Relative width relation

Decides what 100% width means: either text area (excluding margins) or the entire page (including margins).

Hojjaa

Enter the height that you want for the selected object.

Fira

Hojjaa wanta filatamee, kan hojjaa bal'ina barruu fuulaa akka dhibbeentaatti herreega.

Relative height relation

Decides what 100% height means: either text area (excluding margins) or the entire page (including margins).

Reeshoo kaa'i

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Hammamtaa Xabboo

Ijaarsa hamamtaa kan wanta filatamee, gatiiwwan xabbootti qindeessa.

note

Dirqalii kun goodayyaadhaaf hinjiraatu.


Ofumaa

Yabbina yk hojjaa goodayyaa tokkoo, qabeentoota goodayyaati walsimsiisuudhaaf ofumaan qindeessa. Yoo barbaaddee, goodayyaadhaaf yabbina gadee yk hojjaa gadee ifteessuu nidandeessa.

Sajoo Yaaddannoo

Dirqalii Ofumaa kan jiraachuu danda'u, yoo goodayyaa tokko filatte qofa.


Korkoddii

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

Fuulatti

Anchors the selection to the current page.

Gara keewwataatti

Anchors the selection to the current paragraph.

Gara Arfiitti

Anchors the selection to a character.

Gara Arfiitti

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

Qubannoo

Bakka wanta filatamee, fuula ammaa irraa ifteesi.

Sardala

Select the horizontal alignment option for the object. This option is not available if you chose "anchor as character".

dhaan

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

gara

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

Bu'aa dirqalaawwan hiriira isa sanduqa durargii keessaa filatte dawwaachuu nidandeessa.

Fuulawwan guutuu irratti ofilaalii

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

tip

You can also use the Image flip options to adjust the layout of objects on even and odd pages.


Sarjinaan

Select the vertical alignment option for the object.

Sajoo Yaaddannoo

Wanta, goodayyaa hojja siranaa tokkotti yoo korkoddeesiitee, Dirqalawwan hiriiraa "Jala" fi "Wiirtuu" qofaatu jiraata.


dhaan

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

gara

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

Keep inside text boundaries

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Keep inside text boundaries option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Golsirroo magariisi wanta filatameef yammuu dhaabatu, golsirroo diimaan ammoo iddoo wabii hiriira dhabatu. Wanta akka arfii tokkootti yoo korkoddeesiitte, golsirroon wabii gara sarara diimaa tokkotti jijjiirama.

Dhangi'i - Korkoddii

Format - Align Text

Please support us!