Tarjaawwan

Lakkoofsa tarjaawwanii akkasuumas mudana tarjaa akkaataa fuulaa, goodayyaa, yk kutaa tokkootiif ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Page Style - Columns tab.

Choose View - Styles - Page Styles - open context menu for selected page style - Modify/New - Columns tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Columns tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Columns tab.

Choose Insert - Section - Columns tab.

Choose Format - Section - Options button - Columns tab.


Teessumaawwan tarjaa durmurtaawaa irraa filachuu nidandeessa, ykn kan kee uumi. Yammuu teessumaa tokko akkaataa fuulaa tokkotti fayyadamtuu, fuulawwanii warri akkaaticha fayyadaman marii niharoomu. Akkasuumas, yammuu teessumaa tarjaa tokko akkaataa goodayyaatti fayyadamtuu, goodayyaawwan warri akkaaticha fayyadaman marii niharoomu. Teessumaa tarjaa, akkasuma goodayyaa baaqeedhaaf jijjiiruu nidandeessa.

Settings

Tarjaawwan

Lakkoofsa tarjaawwanii isa fuulaa, goodayyaa, yk kutaa keessatti barbaaddu galchi.

Dirreewwan filaman

Akkasuuma, teessuma tarjaa durmurtaawaa tokko filachuu nidandeessa.

Tooltips describe each predefined selection.

Itti fayyadami

Maalima isaa teessuma sarjaa irratti fayyadamuu barbaaddu fili. Dirqalaan kun kan jiraatu, yoo qaaqa Dhangi'u - Tarjaalee filatte qofa.

note

The following two options are only available when formatting sections.


Qabeentaa walfakkeessii tarjaawwan mararratti facaasi

Kutaalee tarjaa-hedduukeessatti qixxaan hira.

Kallatti barruu

Keewwata teessuma barruu walxaxxaaf (CTL) kallattii barruu ifteessi. Amali kun kan jireessu yoo deegarsi teessumni barruu walxaxxaan dandeessisame qofa.

Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Durargiin teessumaa tarjaa, naannoo fuulaa osoo hintanee, tarjaawwan qofa mul'isa.

Bal'inaa fi addaan fageegna

Dalgee Ofumaa

Tarjaawwan bal'inii isaanii qixxee tahe uuma.

If the AutoWidth check box is not selected, enter the width and spacing options for the columns.

Column

Lakkoofsa tarjaa, akkasuumas yabbina fi dheerina cina tarjaawwanitti agarsiissa.

Xiyya Bitaa

Agarsiissaa tarjaa, tarjaa tokko gara bitaatti siqsa.

Left Arrow Icon

Xiyya Bitaa

Xiyya Mirga

Agarsiissaa tarjaa, tarjaa tokko gara mirgaatti siqsa.

Right Arrow Icon

Xiyya Mirga

Bal'ina

Bal'ina tarjicha galchi.

Addaan Fageegna

Tarjaawwan gidduuti, iddoo hamma dhiisuu barbaadduu galchi.

Sarara Gargareessaa

Bakki kun kan jirachuu dandaa'uu, yoo teessumaan kee tarjaa tokko ol of keessaa qabaatee qofa.

Style

Akkaataa dhangeessuu sarara garagareessaa tarjaatiif fili. Yoo sarara gargareessaa hinfeetu tahee, "Homaa" filadhu.

Width

Enter width of the separator line.

Color

Select a color for the separator line.

Hojjaa

Dheerina sarara gargareessaa, kan hojjaa ba'lina tarjaa akka dhibbeentaatti galchi.

Qubannoo

Hiriira sarjaa kan sarara garagareessaa fili. Dirqalii kun kan jiraatu, yoo gatiin Hojjaa sararaa, 100% gad tahe qofa.

Please support us!