Frame

Gooddayyaa tokko isa teessuma tarjaawwan tokko yk tokko ol barruu fi wantootaaf uumuu sidandeesiissuu saaga.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Insert - Frame - Frame

Choose Format - Frame and Object - Properties

From toolbars:

Icon Insert Frame

Insert Frame


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

Goodayyaa tokko haquudhaaf, handaara goodayyaa cuqaasitii, kana booda haqi dhiibi.

Yoo jalqabaaf dhumaa barruu goodayyaa keessatti xiyyoota dimaa xiqqaa agarte, qabduuwwan xiyya kana barruu hafan keessa maruudhaaf, itti fayyadami.

Bakka duraargii, qaaqa goodayyaa keessatti, goodayyaan rektaangilii magariisaan, bakki wabii ammoo, rektaangilii diimaadhaan bakkabuu'a.

yammuu korkoddii goodayyaa gara "Akka Arfii" tti jijjiirtu, akkasuuma durargii galteewwanii agarsiissuu nidandeessa. "Sarjala"n halluu diimaadhaan fakkafama, "Arfii"n hojjaa bocquutti, akkasuuma "Sararii" hojjaa sararaa kan goodayyaa dabalateetti.

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Dirqalaawwan

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Wrap

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Geessituu

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Handaarawwan

Dirqalawwan handaaraa wantoota filatamani kan barreessaa ykn Calc qindeessa.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Tarjaawwan

Lakkoofsa tarjaawwanii akkasuumas mudana tarjaa akkaataa fuulaa, goodayyaa, yk kutaa tokkootiif ifteessa.

Maakroo

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Sajoo kamshaa Saagi irratti:

Bakka ati galmee keessatti harkisuu dandeessu, goodayyaa tokko fakkasa. Lakkoofsa tarjaawwanii goodayyaadhaaf filachuuf, xiyya isa sajoo itti aanee jiru chuqaasi.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Please support us!