Galfata Moorquusa Saagi

Wabii moorquusaa tokko saaga.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfata Muurquussaa filadhu


Galfata

Kuusdeetaa moorquusaa irraa

Inserts a reference from the bibliography database.

Qabiyyee galmee irraa

Wabii warra rikoordiiwwan moorquusaa irraa, galmee ammaa keessatti kuufaman saaga. galfati inni galmee keessatti kuufame, kuusdeetaa moorquusaa keessattti isa kuufame nidursa.

Sajoo Yaaddannoo

Galmee isa galfatoota moorquusaa of keessaa qabuu yammuu olkeessu, warraabiiwwanii walgittan dirree dhokataa galmee keessaa irratti ufmaan olkaa'amu.


Maqaa gabaabaa

Select the short name of the bibliography record that you want to insert.

Barreessaa, Mataduree

Barreessaa fi mataduree guutummaan maqaa gabaabaa filatame sanaa, yoo jirataaniif, bakka kanatti nimul'atu.

Saagi

Galmicha keessatti wabii moorquusaa saaga. Warraabbii haaraa tokko yoo uumtee, akka galfatatiis saaguu qabda, kana malee, yammuu galmicha cuftu warraabiichi nibadda.

Cufi

Closes the dialog.

Haaraa

Iddoo ddoo Warraabbii moorquusa haaraa tokko itti uumuu dandeessuuf, qaaqa Galfata Moorquusa Qindeessi bana. Warraabbiin kun, galmee keessatti qofaa kuufama. Warraabbii tokko gara kuusdeetaa moorquusaatti ida'uuf, Meeshaalee - Kuusdeetaa Moorquusaa filadhu.

Gulaali

Iddoo kuussa moorquusaa filatamee itti gulaaluu dandeessuuf, qaaqa Galfata Moorquusa Qindeessi bana.

Qacceeleewwanii, galafatoota moorquusa waliin hojeechuf.

Please support us!