Galfatoota (kasaa hiika-fayyadamaa)

Galfatoota kasaa hiika-fayyadamaadhaaf dhangii ifteessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz35 not found).


Sadarkaa

Sadarkaa isa qindeessuu barbaadduu filadhu.

Sajoo Yaaddannoo

Kasaawwanii hiika-fayyadamaa qabduuwwan xixiqqaan hindegeeraman.


Caasaa fi Dhangeessuu

SararichiCaasaa galfataawwan kasaa keessaa, akkamiin akka barqiifaman murteessa. Danaa galfata tokkoo jijjiiruuf, lakkadda yk barruu saanduqaawwan duwwaa sarara kana iraa jiranitti, lakkadda yk barruu galchuu ni danddeessaa. Akkasumas, saaduqa duwwaa yk lakkadda tokko keessatii cuqaasuu fi ittaansitee qabduu lakkaddaa tokko cuqaasuu nidandeessa.

Barruu galfataa (E)

Inserts the text of the selected entry.

Dhaabduu caancalaa (T)

Dhaabduu caancalaa tokko saaga. Xuqaawwan dursaa dhaabduu caancalaatti ida'uudhaaf, Fill character box keessaa arfii tokko filadhu. Qubannoo dhaabduu caancalaa jijjiiruudhaaf, saanduqa Qubannoo dhaabduu caancalaa keessaatti gatii tokko galchi, yk ammoo saanduqa filannoo Mirga hiriirsi filadhu.

Lakkoofsa fuulaa (#)

Lakkoofsa fuulaa kan galfataa saaga.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Geessituu (LS fi LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Mara

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Akkaataa Arfii

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Gulaali

Qaaqa bakka akkaataa arfii filatamee itti gulaaluu dandeessu bana.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Arfii guuti

Ajajaa caancalaa isa fayyadamuu barbaaddu filadhu.

Qubannoo dhaabduu caancalaa

Mudana fuula bitaa fi dhaabduu caancalaa gidduutti fageenya dhiifamuu malu gachi.

Mirgatti hiriirsuu

Gara mudana fuula mirgaatti dhaabduu caancalaa hiriirsa.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Qubannoo caancalaa kallattii galumsa Akkaataa Keewwataatiin

Dhaabduu caancalaa, gatii "galumsa bitaa irraa", isa akkaataa keewwataa caancala Akkaataawwani irratti filatameen murteeffame, waliin haala firoomeen qubachiisa. Kana malee dhaabduun caancalaa sun kallattii galumsa fuula bitaatiin qubachiifama.

Please support us!