Galfatoota (kasaa aabbaatiin)

Dhangii tartiib-qubee galfatoota kasaa ifteessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun kasii tarree qubee yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu Caancala Saagi - Kasaawwan fi Gabateewwan - Kasaawwan fi Gabateewwan - Galfatoota (akaakuun kasii tarree qubee yoo kan filattamuu tahe) jedhu filadhu


Sadarkaa

Sadarkaa isa qindeessuu barbaadduu filadhu.

Sadarkaa "S", matadureewwan qubee baaqqee, warra galfataawwan kasaa haala aabaatiin qoodamaniif wabii taha.Matadureewwan aangaasuuf, sanduqa filannooDaangessaa aabaa, bakka Dhangiikessatti, filadhu.

Caasaa fi Dhangeessuu

SararichiCaasaa galfataawwan kasaa keessaa, akkamiin akka barqiifaman murteessa. Danaa galfata tokkoo jijjiiruuf, lakkadda yk barruu saanduqaawwan duwwaa sarara kana iraa jiranitti, lakkadda yk barruu galchuu ni danddeessaa. Akkasumas, saaduqa duwwaa yk lakkadda tokko keessatii cuqaasuu fi ittaansitee qabduu lakkaddaa tokko cuqaasuu nidandeessa.

Barruu galfataa (E)

Inserts the text of the selected entry.

Dhaabduu caancalaa (T)

Dhaabduu caancalaa tokko saaga. Xuqaawwan dursaa dhaabduu caancalaatti ida'uudhaaf, Fill character box keessaa arfii tokko filadhu. Qubannoo dhaabduu caancalaa jijjiiruudhaaf, saanduqa Qubannoo dhaabduu caancalaa keessaatti gatii tokko galchi, yk ammoo saanduqa filannoo Mirga hiriirsi filadhu.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Lakkoofsa fuulaa (#)

Lakkoofsa fuulaa kan galfataa saaga.

Mara

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Akkaataa Arfii

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Gulaali

Qaaqa bakka akkaataa arfii filatamee itti gulaaluu dandeessu bana.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Arfii guuti

Ajajaa caancalaa isa fayyadamuu barbaaddu filadhu.

Qubannoo dhaabduu caancalaa

Mudana fuula bitaa fi dhaabduu caancalaa gidduutti fageenya dhiifamuu malu gachi.

Mirgatti hiriirsuu

Gara mudana fuula mirgaatti dhaabduu caancalaa hiriirsa.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Galfatoota guddaaa dhaaf, Akkaataa Arfii

Akkaataa dhangeessuu kasaa aabbaa keessaa galfatoota guddaaaf ifteessi. Galfata kasaa tokko gara galfata guddaaatti jijjiiruudhaaf, fulduree dirree kasaa galmee keessaa cuqaasitii, kana booda Gulaali - Galfata Kasaa filadhu.

Daangessaa aabaa

Jalqaba qubeewwanii akkaataa aabbaan tarreefamaan akka kutaa mataduree galfatoota kasaatti fayyadama.

furtuun qoodduuwwaniin addaanba'aan

Sararaa tokko irratti galfatoota kasaa qoodduuwwaniin addaanba'aan qindeessa.

Qubannoo caancalaa kallattii galumsa Akkaataa Keewwataatiin

Dhaabduu caancalaa, gatii "galumsa bitaa irraa", isa akkaataa keewwataa caancala Akkaataawwani irratti filatameen murteeffame, waliin haala firoomeen qubachiisa. Kana malee dhaabduun caancalaa sun kallattii galumsa fuula bitaatiin qubachiifama.

Please support us!