Kasaa

Dirqalawwanii itti aanan, yeroo ati Hiika Fayyadamaa , akka akaakuu kasaatti filattu jiratu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when User-Defined is the selected type)


Kasaawwanii hiika fayyadamaa sanduqa Akaakuu keessaa jirachuu kan danda'aan, yammuu galfata kasaa galmee kee keessatti saagduudha.

Akaakuu fi Mataduree

Akaakuu fi mataduree kasaa ifteesi.

Akaakuu

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Mataduree

Kasaa filatameef mataduree galchi.

Geedaramawwan hojjaarkaa iraa hayyifamaa

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

Galmee yk boqonnaa ammaa keessaa isa kamiif kasaa akka uumtu filadhu.

Irra uumi

Akkaataawwan

Includes the paragraph styles that you specify in the Assign Styles dialog as index entries. To select the paragraph styles that you want to include in the index, click the Assign Styles (...) button to the right of this box.

Akkaataawwan Ramadi

Opens the Assign Styles dialog, where you can select the paragraph styles to include in the index. Choose the proper heading level on which the style will be included in the index.

Mallattoolee kasaa

Galfatootaa kasaa isa ati Saagi - Kasaalee fi Gabateewwan - Galfata filuun saagde sana kasaa keessatti dabala.

Gabatoolee

Kasaa keessatti gabateewwan dabaalla.

Saxaatoo

Kasaa keessatti saxaatoo dabaalla.

Frames

Includes frames in the index.

Wanta OLE

Kasaa keessatti wantoota OLE dabaalla.

Madda boqonnaa irraa sadarkaa fayyadami

Indents table, graphic, frame, and OLE object index entries according their place in the chapter heading hierarchy.

Galafata kasaa qindeessuu

Please support us!