Kasaa

Dirqalawwanii itti aanan, yeroo ati Kasaa Aabaa, akka Akaakuu kasaatti filattu ni jiratu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)


Akaakuu fi Mataduree

Akaakuu fi mataduree kasaa ifteesi.

Mataduree

Kasaa filatameef mataduree galchi.

Akaakuu

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Geedaramawwan hojjaarkaa iraa hayyifamaa

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Create Index or Table of Contents

For

Galmee yk boqonnaa ammaa keessaa isa kamiif kasaa akka uumtu filadhu.

Dirqalawwan

Galfatoota walfakkaatan wal-qabsiisi

Galmee keessatti galfataalee kasaa walfakkaatoo, galfata baaqee, isa lakkofsaalee fuula galfatni irratti argamu tarreessuun bakka buusa. Fakkeenyaaf, galfataaleen "10 dawaadhu, 43 daawadhu" jedhan akka "10, 43 daawadhu" jedhanitti wal-qabsiifamu.

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

Waliin wal-qabsiisi

Galfataalee kasaa walfakkaatoo warra fuula walitti aanan irratti argaman, galfata baaqee fi hangii lakkoofsaa galfatni irratti argamu ittiin bakka buusa. Fakkeenyaaf, galfataaleen jedhan akka "10 dawadhu, 11 daawadhu, 12 daawadhu" akka "10-12 dawadhu" jedhanitti wal-qabsiifamu.

Qub-suukanaawaa

Galfataalee kasaa walfakkatoo keessatti, qubeewwan guguddaa fi xixiqqaa gidduu, adda adda baasa. Afaan Eeshiyaaa warra ta'aniif qabannaa addataatu hojjeta. Dhufaatiin yeroo jalqabaa kan galfata galmee keessaa guddina fi xiqqina qube akka murteessu yoo barbaade, Galfatoota walfakkaatoo wal-qabsiisifiladhu.

Sajoo Yaaddannoo

Foyyadeenya sadarkaawwan adda addaa afaan Eeshiyaatiif yoo fayyadamuu barbaade, Qub-suukanaawaafiladhu. Foyyadeenya sadarkaawwan adda addaa sana keessatti, guddinaa fi xiqqinni akkasumas gubjaltootni galfatoota tuffatamanii, unkaalee dakoo galfatootaa qofatu walitti madaalama. Yoo unkaaleen isaanii walfakkaatoo tahan, gubjaltoota isaantu walitti madaalama. Yoo ammaalee unkaaleen isaanii walfakkaatoo tahan, guddinaa fi xiqqina qubee, yabbina arfiiwwan akkasumas addaddummaa Japanese Kana isaan gidduutu madalama.


Galfatoota OfiinQubguddaaassa

Jalqaba qubee galfata kasaa ofiin qubguddaaassa.

Furtuulee akka galfatoota foo'ameetti

Furtuulee kasaa akka galfatoota kasaa foo'ameetti saaga. Furtuun tokko akka sadarkaa gubbeetti, galfatootni furtichatti ramadamn ammoo akka galumsa galfatoota xiqqatti saagama.

Furtuu kasaa qindeessuuf, qaaqa Galfata Kasaa Saagi filadhu.

Faayilii walta'iinsa

Galfatoota kasaa, faayilii walta'iinsaa - tarree jechootaa kasaa tokko keessatti makuuf jecha, ofumaan mallatteessa.

Faayilii

Faayilii walta'iinsa tokko, filadhu, uumi, yk gulaali.

Sort

Galfatoota kasaa foo'insaaf, filannoo qindeessa.

Afaan

Galfatoota kasaa foo'insaa fayyadamuudhaaf, seera afaanii filadhu.

Akaakuu furtuu

Yoo lakkoofsoota gatiidhaan, akka 1, 2, 12 keessatti fo'uu barbaadduu, lakkoofsaan kan jedhu filadhu. Yeroo lakkoofsoota lakkaddaa arfiiwwan, akka 1, 12, 2 keessatti fo'uu barbaaddu ammoo, katabbii fayyadami.

Please support us!