Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography


Kasaa yk gabatee qaaqa kana keessattis dawwaachuun nidanda'ama.

Akaakuu kasaa yk gabatee isa filatte irratti hundaa'uun, caancalootii kanaan gadii nibahu.

Type

Caancala kana Akaakuu Kasaa isa saaguu barbaadduu, ifteessuu fi qindeessuudhaaf itti fayyadami.

Galiinsa (galiinsa/gabatoota)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Akkaataawwan

dhangeessa kan matadureewwan kasaa, gargareessotaa fi glfatoota kasaa jijjiiruuf akaataalee keewwataa adda addaa ramadu dandeessa. Akkasumas, akaataalee keewwataa qaaqa kana keessatti fooyyessuu nidandeessa.

Tarjaawwan

Lakkoofsa tarjaawwanii akkasuumas mudana tarjaa akkaataa fuulaa, goodayyaa, yk kutaa tokkootiif ifteessa.

teessuma tarjaa kan kasaa yk gabatee qabeentaa ifteessuuf caancala kana fayyadami. Durtiin, matadureen kasichaa hamma tarjaa tokkoo kan bal'atuuf mudana fuulaa bitaa irra ka'uun kan bal'atudha.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Qabeentaaf Kasaawwan fayyadamuun

Please support us!