Table of Contents, Index or Bibliography

Inserts an index or a table of contents at the current cursor position. To edit an index or table of contents, place the cursor in the index or table of contents, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

From the context menu:

Choose Edit Index in the index.

From the tabbed interface:

Choose Reference - Table of Contents.

On the Reference menu of the Reference tab, choose Table of Contents, Index or Bibliography.

From toolbars:

Icon Insert Index

Insert Index


Kasaa yk gabatee qaaqa kana keessattis dawwaachuun nidanda'ama.

Akaakuu kasaa yk gabatee isa filatte irratti hundaa'uun, caancalootii kanaan gadii nibahu.

Type

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Galiinsa (galiinsa/gabatoota)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Akkaataawwan

Assign paragraph styles to index titles and index entries in Table of Contents, Indexes, and Bibliography. For Alphabetical Indexes, paragraph styles can be assigned to separators. You can also edit paragraph styles from this dialog.

Tarjaawwan

Lakkoofsa tarjaawwanii akkasuumas mudana tarjaa akkaataa fuulaa, goodayyaa, yk kutaa tokkootiif ifteessa.

teessuma tarjaa kan kasaa yk gabatee qabeentaa ifteessuuf caancala kana fayyadami. Durtiin, matadureen kasichaa hamma tarjaa tokkoo kan bal'atuuf mudana fuulaa bitaa irra ka'uun kan bal'atudha.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Please support us!