Insert or Edit Index Entry

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Ajaja kana bira gahuuf...

Insert:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Kamshaa Saagi banitti,

Icon Insert Index Entry

Insert Index Entry

Edit:

Place the cursor in front of the index field, then choose Edit - Reference - Index Entry...

or right-click to open context menu - choose Edit Index Entry


You can leave the Insert Index Entry and Edit Index Entry dialogs open while you select and insert or edit entries.

Index entry dialog

Kasaa

Select the index that you want to add the entry to.

When editing an index entry, displays the type of index that the selected entry belongs to. You cannot change the index type of an index entry in this dialog. Instead, you must delete the index entry from the document, and then insert it again in a different index type.

Kasaa hiika-fayyadamaa haaraa

Iddoo kasaa maamiloo itti uumuu dandeessu, qaaqa Kasaa Hiika-Fayyadamaa Haaraa uumi bana.

New User-defined Index Icon

New User-defined Index

Maqaa

Kasaa hiika-fayyadamaa isa haaraadhaaf, maqaa tokko galchi. kasaa inni haaraan tarree kasaawwaniif gabateewwan jiranii keessatti idaa'ama.

Galfata

Barruu isa galmee keessaa filatame agarsiissa. Yoo barbaade, galfata kasaaf jecha addaa adda galchu nidandeessa. Galmee keessaa barruun filatame hinjijjiiramu.

Or, edit the index entry if necessary. When you modify the index entry, the new text only appears in the index, and not at the index entry anchor in the document. For example, you can enter an index with comments such as "Basics, see also General".

Update entry from selection

Click the icon to update Entry with the current text selection in the document.

Update Entry from Selection Icon

Update Entry from Selection

Furtuu 1ffaa

Filannoo ammaa isa ati bakka kanatti galchite, akka galfata xixiqqaa jechichaa godha. Fakkeenyaaf, akka furtuu 1ffaatti yoo "qorraa" filattee, "akkaataa qilleensaa" galchiitte, galfati kasaa "akkaataa qilleensaa, qorraa" taha.

Furtuu 2ffaa

Filannoo ammaa galfatoota xixiqqaa kan furtuu 1ffaa taasiisa. Fakkeenyaaf, akka furtuu 1ffaatti yoo "qorraa" "ganna" akka furtuu 2ffaatti filattee, galfati kasaa "akkaataa qilleensaa, ganna, qorraa" taha.

Dubbisa qooqessii

Galfatoota walfakkiidhaaf, dubbisa qooqessii galchi. Fakkeenyaaf, Yoo jechii Jaapaanii Kaanjii akkaataa afaaneffannoo tokko ol qabaatee, jecha afaaneffannoo akka Katakanaa galchi. Jechi Kaanjii jedhamuu, akkaataa dubbisa qooqessii galfataati foo'ama. Dirqalii kun kan jiraatu, yoo gargaarsii Afaan Eeshiyaan angeefame qofa.

Galfata guddaaa

Barruu filatame galfata guuddaa kasaa aabaa keessaa taasiisa. LibreOffice lakkoofsa fuulaa kan galfata guuddaa dhangii adda addaa keessaa irra caalaa, kan galfatoota ka biroo kasaa keessaa agarsiisa.

Index level

Specify the index level for the inserted index entry.

note

Dirqalii kun kan jiratuu galfatoota kasaa qabeentaa fi hiika-fayyadamaatiif qofa.


For Selected Entry

The following three options are available when a text selection is loaded in Entry, either by selecting the text in the document and then opening the dialog, or by using Update entry from selection in the dialog.

Apply to all other occurrences

Automatically marks all other occurrences of the selected text in the document. For a modified entry, the match is conducted on the original selection, but the modified entry is inserted as the index entry. Text in headers, footers, and frames is not included.

Jecha guutuu qofa

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Qubee walsimsiisi

Matches the exact character provided in the Find box without considering any alternative case matches.

tip

Taateewwan kan dabartii barruu tokko kasicha keessaa hundaa itti dabaaluudhaaf, barricha filiitii, Gulaali - Barbaadi fi Bakkabuusi filadhu, kana booda Mara Barbaadi irra cuqaasi. Eegasii Saagi - Kasaalaa fi Gabateewwan - Galfata filachuun Saagi cuqaasi.


Saagi

Marks an index entry in your text.

Cufi

Closes the dialog.

Delete

Deletes the selected entry from the index. The entry text in the document is not deleted.

note

The following navigation buttons are only available in the Edit Index Entry dialog.


Previous entry (same name)

Jumps to the previous index entry with the same entry and type as the current index entry.

Previous entry (same name) Icon

Previous entry (same name)

Next entry (same name)

Jumps to the next index entry with the same entry and type as the current index entry.

Next entry (same name) Icon

Next entry (same name)

Previous entry

Jumps to the previous index entry of the same type in the document.

Previous Entry Icon

Previous entry

Next entry

Jumps to the next index entry of the same type in the document.

Next Entry Icon

Next entry

tip

You can jump quickly to index entries with the Navigation Bar.


Please support us!