Jijjiiramaa

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Jijjiiramoota caancala jedhu filadhu


Akaakuu

Lists the available field types.

Akaakuu

Ibsa

Jijjiiramaa Qindeessi

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

Jijjiiramaa Mul'isi

Inserts the current value of the variable that you click in the Select list.

Dirree DDE

Geessituu DDE, isa ati yeroo fedha keetti karraa maqaa ramadameefiitiin harroomsuu dandeessu sanaa, galmee kee keessatti saaga.

Foormulaa Saagi

Lakkoofsa dhabaataa, yk bu'aa foormulaa tokkoo saaga.

Dirree naqaa

Gegeedaramaa yk Dirree Fayyadammaa tokkoof gatii haaraa saaga.

Gatiin gegeedaramaa dirree Naqaa tokko bakka dirren itti saagamee kaasee gara fulduraatti qofa gatii qabaata. Yeroo birroo, galmee keessatti gatii gegeedaramaa jijjiiruuf, dirree Naqaa maqaan sanuuma, garuu gatiin adda tahe tokko saagi. Haa tahu malee, gatiin Dirree Fayyadammaa tokko haala xurgbee(Adunyaa mara) tiin jijjiirama.

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

Hangii lakkoofsaa

Inserts automatic numbering for tables, graphics, or frames.

Gegeedaramaa fuulaa qindeessi

galmicha keessaa qixa wabii, bakka itti lakkaawumsa fuulaa debi'ee lamka'u saaga. Qixa wabii jiraachisuuf "Banaa", dhabamsiisuuf ammoo, "Dhaammaa" filadhu. Akkasuumas lakkaawumsa fuulaa lakkoofsa biraatti eegaluuf iddoodaa galchuu nidandeessa.

Show page variable

Lakkoofsa fuulawwanii, qixa wabii "Gegeedaramaa fuulaa qindeessii" irraa gara dirree kanaatti agarsiisa.

Dirree Fayyadamaa

Gegeeddaramaa xurgbee maamiloo tokko saaga. Dirree Fayyadamaa, akka hima otoolaa tokkoof gegeeddaramaa murteessutti fayyadamuu dandeessa. Yeroo Dirree Fayyadamaa jijjiirtu, akka-fakkiin gegeeddaramticha martii galmee keessaa niharoomu.


Select

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

tip

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


Dhangeesi

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

Maqaa

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

Dirreewwan hiika fayyadamaa galmee ammaa qofa keessatti argamu.


Value

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

Tarree Format keessatti, gatiin akka barruu yk lakkoofsa tokkotti saagame qindeessa.

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Galmee HTML tokkoo keessatti, dirreewwan dabalataa lama, akaakuu dirree "Gegeedaramaa qindeessii": HTML_BANAA fi HTML_DHAAMAA jedhamaniif, ni jiraatu. Yeroo faayilichi, dirqalaa ati filatte irratti hundaa'uun, akka galmee HTML tokkootti ol-kaa'amu, barruun ati sanduuqa Gatiii keessatti barreessitu, gara banamuu iyyaatoo HTML iyyaatoo (<Value>) yk gara cufamuu iyyaatoo HTML (</Value>) itti jijjiirama.

DDE Statement

Caasimmi waliigalaa kan ajajii DDE tokkoo: "<Server> <Topic> <Item>" ta'a, yammuu kaadima/server jechuun maqaa DDE fayyadama isa deetaa sana qabatee; mataduree/Topic jechuun bakka Maalimichaa(irracaala maqaa faayilaa); akkasumaas Maalimaa/Item jechuun ammoo wanta qabatamaa jechuu bakka bu'a.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

Foormulaa

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

Wabii

Barruu isa dirricha keessatti muli'suu barbaaddu barreeessi.Yoo dirre iddooqaa saaguuf deemte, yeroo qarree antuutee dirricha irra keessu, barruu isa akka qaccee gargaarsaatti muli'suuf barbaaddu barreessi.

Iddooda

Dirree lakkoofsaa fuulatti gatii iddoodaa isa fayyadamuuf barbaaddu saagi, fakkeenyaaf, "+1".

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

Mul'atala

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

With Heading Number

Use this option to display a heading number before a “number range” field. The heading number comes from a heading prior to the location of the field.

Up to level

With typical use of headings in the document, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) to display. The selected value indicates the maximum number of levels to show. The actual number may have fewer levels. For example, if the immediately prior heading number is 2.6, and 4 is selected, then only 2.6 is displayed . If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select “2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


Gargareessaa

Specify the character to use as a separator between the heading number and the field number.

note

With Heading Number, Up to level and Separator are only available for the “Number range” field type.


Fayyadami

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Fayyadami

Haqi

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icon

Haqi

Please support us!