OdeeffannooGalmee

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Odeeffannoo Galmee caancala jedhu filadhu


note

When you export and import an HTML document containing DocInformation fields, special LibreOffice formats are used.


Akaakuu

Lists the available field types.

Akaakuu

Hika

Qabiiyyee

Inserts the comments as entered in the Description tab page of the File - Properties dialog.

Uumamaa

Maqaa barreessaa, guyyaa, yk yeroo galmichi itti uumamee saaga.

Custom

Inserts the contents of the properties found on the Custom Properties tab of the File - Properties dialog. (Only shown if Custom properties are added.)

Jefuroota

Inserts the keywords as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Maxxanfama Maayii

Maqaa barreessaa, guyyaa, yk yeroo galmichi dhuma maxxanfama maayii saaga.

Fooyya'aa

Maqaa barreessaa, guyyaa, yk yeroo galmichi dhumaa olkaa'ame galcha.

Revision number

Lakkoofsa fooyyii kan galmee ammaa saaga.

Dhimma

Inserts the subject as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Mataduree

Inserts the title as entered in the Description tab of the File - Properties dialog.

Total editing time

Galmee tokko gulaaluuf yeroo hamammii akka siti fudhatu saaga.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Filadhu

Lists what information can be inserted for a selected field type.

note

Akaakuuwwan dirree "Uumamaa", "Fooyyefamaa" fi "Dhuma maxxanfame" jedhamaniif, barreessaa, guyyaa fi yeroo qixa dalagaa gegeefametti dabaluu nidandeessa.


Dhangeesi

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

When you click "Additional formats", the Number Format dialog opens, where you can define a custom format.

Qabiyyee siranaa

Dirricha akka qabiiyyee dhaabataa, jechuunis, akka foyyaa'u hindandeenyetti saaga.

note

Dirreewwan qaabiiyyee dhaabataa qabaan yeroo ati galmee haaraa, qajojii isa dirree akkasii of keessaa qabu irraa, uumtu qofa madaalamu. Fakkeenyaaf, dirreen guyyaa qabiiyyee dhaabataa qabu tokko, guyyaa isa galmee haaraan tokko qajojicha irraa uumame saaga.


Please support us!