Maxxansituu

Batergaaf filannoo maxxansaa qindeessi.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Envelope - Printer tab


Maxxansituu batergaa waliin qindeessuuf, galmee ibsaa isa maxxansituu kee waliin dhufe daawadhu. Akkayyaa maxxansituu irratti hundaa'uun, batergaaleen gara bitaa, gara mirga y gara gidduutti qubachiifamuu, akkasumaa, ol yk gadi gargalchamuuf malu.

Bitaa sardalaa

Qaree bitaa irkootii maxxansituu irraa batergaa sardalaan soorachiisa.

wiirtuu sardalaa

Qaree bantii irkootii maxxansituu irraa batergaa sardalaan soorachiisa.

Mirga Sardalaa

Qaree mirga irkootii maxxansituu irraa batergaa sardalaan soorachiisa.

Bitaa Sarjaa

Qaree bitaa irkootii maxxansaa irraa batergaa sarjinaan soorachiisa.

Wiirtuu Sarjaa

Qaree bantii irkootii maxxansaa irraa batergaa sarjinaan soorachiisa.

Mirga Sarjaa

Qaree mirga irkootii maxxansaa irraa batergaa sarjinaan soorachiisa.

Gubbarraa maxxansi

Irkootii maxxansaa keessaa gara maxxansatti ol gargalchee batergaa soorachiisa.

Jala irra maxxansi

Irkootii maxxansaa keessaa gara maxxansatti gad gargalchee batergaa soorachiisa.

Jijjiirraa mirgaa

Jijjiirraa iddoo maxxanssaa gara mirgaatii hammassaa saagi.

Jijjiirraa gadii

Jijjiirraa iddoo maxxanssaa gara gadiitii hammassaa saagi.

Maxxansituu ammaa

Maqaa maxxansaa ammaa agarsiisa.

Qindaa'ina

Iddoo qindaa'inoota maxxansaa, kan akka dhangii waraqaaf qaabachiisaa dabalachuu itti dandeessuu, qaaqa Qindaa'ina Maxxansaa bana.

Please support us!