Footnote/Endnote

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote

Baafata halqalaa bani - Miiljalee/Ibsadabalataa (miiljalee/ibsa dabalataa saagame)

Kamshaa Saagi banitti,

Icon

Takkuumaan Miiljalee Saagi


Lakkaawwii

Miiljaleef ibsadabalataatiif gosa lakkaawwii fayyadaamu barbaaddu filadhu.

Ofumaa

Miiljalee fi ibsadabalataa ati saagdetti ufmaan lakkoofsoota tarree ramada. Lakkaawwii ufmaaf ijaarsa jijjiiruu yoo barbaadde, Meeshaalee - Miiljaloota/Ibsadabalataa.

Arfii

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter, number or special character.

Choose

Akka korkoddii miiljalee yk ibsadabalataatti Arfiiwwan Addayaa saaga.

Akaakuu

Miiljalee yk ibsadabalataa keessa kam akka saagdu filadhu. Lakkaawwiin miiljalee Lakkaawwii ibsadabalataa irra adda.

Miiljalee

Galmee keessaa qubannoo qaree ammaatti, korkoddii miiljalee saaga, akkasumas, fuulaa jalatti miiljalee ida'a.

Ibsadabalataa

Galmee keessaa qubannoo qaree ammaatti, korkoddii ibsadabalataa saaga, akkasumaas, dhuma galmeetti ibsadabalataa ida'a.

Please support us!