Section

Sets the properties of the section.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


Kutaa Haaraa

Type a name for the new section. By default, LibreOffice automatically assigns the name "Section X" to new sections, where X is a consecutive number.

Geessituu

Geessituu

Inserts the contents of another document or section from another document in the current section.

DDE

Creates a DDE link. Select this check box, and then enter the DDE command that you want to use. The DDE option is only available if the Link check box is selected.

Caasimmi waliigalaa kan ajajii DDE tokkoo: "<Server> <Topic> <Item>" ta'a, yammuu kaadima/server jechuun maqaa DDE fayyadama isa deetaa sana qabatee; mataduree/Topic jechuun bakka Maalimichaa(irracaala maqaa faayilaa); akkasumaas Maalimaa/Item jechuun ammoo wanta qabatamaa jechuu bakka bu'a.

For example, to insert a section named "Section1" from a LibreOffice text document abc.odt as a DDE link, use the command: "soffice x:\abc.odt Section1". To insert the contents of the first cell from a Microsoft Excel spreadsheet file called "abc.xls", use the command: "excel x:\[abc.xls]Sheet1 z1s1". You can also copy the elements that you want to insert as a DDE link, and then Edit - Paste Special. You can then view the DDE command for the link, by selecting the contents and choosing Edit - Fields.

File name

Enter the path and the filename for the file that you want to insert, or click the Browse button to locate the file.

Sakatta'i

Locate the file that you want to insert as a link, and then click Insert.

Kutaa

Select the section in the file that you want to insert as a link.

Galmee kutaalee koronyatan of keessaa qaban yammuu bantu, qoronyoowwan sana haaroomsuuf mirga siif laatu.

Hayyisaa Barreessaa

Eegi

Prevents the selected section from being edited.

Iggitaa waliin

Protects the selected section with a password. The password must have a minimum of 5 characters.

Password

Opens a dialog where you can change the current password.

Dhoksi

Dhoksi

Hides and prevents the selected section from being printed. The components of a hidden sections appear gray in the Navigator. When you rest your mouse pointer over a hidden component in the Navigator, the Help tip "hidden" is displayed.

Sajoo Yaaddannoo

Kutaan tokkoo; yoo fuulli, irraantoon, jalaantoon, ibsi dabalataa, goodayyaan, yk man'een gabatee tokko isa malee damee kan biraa hinqabaatiin, dhooksuuf hin danda'amu.


Haalaan

Enter the condition that must be met to hide the section. A condition is a logical expression, such as "SALUTATION EQ Mr.". For example, if you use the mail merge form letter feature to define a database field called "Salutation" that contains "Mr.", "Ms.", or "Sir or Madam", you can then specify that a section will only be printed if the salutation is "Mr.".

Fakkeenyii kan birraan, gegeeddaramaa dirree "x" n uummachuu fi gatii isaa 1tti qixxeessuudha. Sana booda, kutaa warra akka "x qi 1" dhooksuuf, gegeeddaramaa kana irratti hundaa'uun mala tokko ifteessi. Yoo kuticha mul'isuu feetes, gegeeddaramicha "x" gatii isaa "0"tti qixxeessi.

Amalawwan

Galmeen ammaa galmee unkaalee X yoo tahe, iddoo qaaqa kanaa argiita. .

Galmee dubbisqofaa keessaatti kan gulaalamuu danda'u.

Galmichi halaataa dubbisqofaatiin yoo baname illee, qabiiyyee kutichaa gulaaluuf akka hayyamamu filadhu.

Please support us!