Field Hidden Paragraphs

Keewwatoota dhokatoo agarisisa yk dhoksa. Filaannoon kun agarsiisa argii keewwatoota dhokatoo qofa irratti malee maxxansa keewwatoota dhokatoo irratti dhiibbaa hinqabaatu.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose View - Hidden Paragraphs


note

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - View, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display fields area is selected.


ajaja dirree "Keewwata Dhokata" fayyadamtee, haala keewwata tokko dhoksuuf barbaachisu ramaduu ni dandeesa. Yoo haali kun hinmijaayin hafe, keewwatichatu mul'ata.

Yammuu keewwata tokko dhoksitu, miiljalootaaf goodayyaalee arfiiwwantti korkodaamanis ni dhokatu.

Please support us!