Formatting Marks

Barruu kee keessaa arfiiwwan maxxansalaa akka kudhangii keewwataa, cita sararaa, dhaabduu caancalaaf iddoowwanii mul'isa.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose View - Formatting Marks

From the tabbed interface:

Choose Home - Toggle Formatting Marks.

Choose Insert - Formatting Marks.

From toolbars:

Formatting Marks Icon

Formatting Marks

From the keyboard:

+ F10


Yammuu kudhangii keewwataa tokkoo haqtuu, keewwatii makamee sun dhangeessuu keewwatiichaa isa qareen irra jirutti darba.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display formatting area.

Please support us!